Medezeggenschapsraad (MR)

Zoals op iedere basisschool krijgt medezeggenschap op basisschool De Achtbaan gestalte in de vorm van een medezeggenschapsraad.

Iedere school kent een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken. Hierin zijn de ouders en het team van de school evenredig vertegenwoordigd. De directie van de school woont de vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag (het schoolbestuur). Bestuur en school hechten beide grote waarde aan een goed functionerende raad omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die het bestuur en/of de school moet nemen.  
Vanuit het bevoegd gezag wonen Brigitte Duysens of Nadine van der Heijden de vergaderingen (deels) bij. 
 
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Oudergeleding:

Sharon Cordua
Ik ben Sharon Cordua. Mijn zoon Colin zit in groep 8.  Dit is dus mijn laatste jaar in de MR. Ik maak de notulen van de MR-vergaderingen. Marc van Rijsingen
Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Marc van Rijsingen en ben trotse vader van drie kinderen. Allemaal op BS de Achtbaan Normandiëlaan. Rechts Rick (11 jaar) zit in zijn laatste jaar (groep 8) Dan Thom (8 jaar) 2e van rechts zit in groep 5 en dan links naast mij Thessa (5 jaar) die zit nu in groep 2/3.
Ik vertegenwoordig de oudergeleding van de MR van BS de Achtbaan, waar ik tevens de rol als voorzitter op me neem. Ik vind het belangrijk dat kinderen goed en veilig onderwijs krijgen en daarom heb ik me vorig jaar kandidaat gesteld voor deze rol en functie. Daar ik nog een aantal jaren verbonden ben met de Achtbaan zal ik ook nog wel even aanblijven.

Jaap Jan Wintjes
Ik ben Jaap Jan Wintjes vader van 4 kinderen waarvan 1 in groep 4 en 1 in groep 1. Jullie zullen mij regelmatig 's ochtends en soms 's middags zien bij de poort van locatie Fransebaan.
 
  
Personeelsgeleding:
 

Annelies Claessens
Ik ben juffrouw Annelies van groep 7A. Sinds enkele jaren heb ik zitting in de MR. 
Naast mijn passie voor lesgeven heb ik een grote interesse voor de groepsoverstijgende schoolorganisatie en de kwaliteit van ons onderwijs. De MR is een prima plek om deze drie te combineren.
Wanneer u vragen hebt die deze onderwerpen aangaan dan ben ik u graag behulpzaam!
U kunt mij bereiken via het ouderportaal of a.claessens@skpo.nl.
Vriendelijke groeten, Annelies Claessens

Jesse Scheepstra
Mijn naam is Jesse Scheepstra en dit schooljaar geef ik les aan groep 6c. Sinds begin vorig schooljaar mag ik een bijdrage leveren in de medezeggenschapsraad. Ik vind het fijn om met ouders en collega's na te denken over zaken die de school, de kinderen, de ouders en het team aangaan. 

Janneke Engels
Mijn naam is Janneke Engels en ik ben dit jaar de leerkracht van groep 2/3 op locatie Normandiëlaan.
Ik ben vorig jaar bij de MR gestart, omdat ik het leuk vind mee te denken over zaken die ons allemaal aangaan.
Mocht u ooit een vraag hebben of ergens over willen kletsen, kunt u mij altijd aanspreken.

De notulen van de bijeenkomsten van de MR zijn openbaar en kunt u inzien middels de onderstaande link.

Notulen MR 18-03-2021
Jaarverslag MR
Notulen MR 28-01-2021
Notulen MR 24-09-2020
Notulen MR 02-11-2020